องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน


วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแผนพัฒนาฯ ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน