องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


คณะกรรมการพัฒนาฯและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน


วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.
คณะกรรมการพัฒนาฯและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน เข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 3/2564
ในการประชุมตามระเบียบวาระ โดย - พิจารณาผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ -พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พร้อมมีมติเห็นชอบและรับรองฯ
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน