องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564


วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนและพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 📝โดยในระเบียบวาระการประชุม 📝 - มีการพิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 - พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 - ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม - ขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีอนามัยคลองตาสูตร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน