องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564


วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
📝โดยในระเบียบวาระการประชุม 📝
- มีการรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
👉 เรื่องที่เสนอใหม่
- การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564
- ญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลัการ)
- การขออนุญาตขุดเจาะบาดาลในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
- การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
- ขออนุมัติใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานีอนามัยคลองตาสูตร
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนดินแดง ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019