องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564


วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
📝โดยในระเบียบวาระการประชุม 📝
- มีการรับรองรายงานประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
👉 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 2
- การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 3
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดอนดินแดง ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019