องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 


ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน


📢ประชาสัมพันธ์📢
📝ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
📨ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ขอความกรุณาอ่านรายละเอียดและนำหลักฐานการรับสมัครมาให้ครบถ้วน ในวันรับสมัครด้วยนะครับ 📨
 
👉โดยสามารถติดต่อรับเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 
เป็นต้นไป ในเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 037-252954
 
👉หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประกอบด้วย
 1.บัตรประจำตัวประชาชน  แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3.ใบรับรองแพทย์
 4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน จำนวน 1,000 บาท
 5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 12 รูป  
 6.หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร  ได้แก่  ปีภาษี 2561  ปีภาษี 2562  และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2)  แยกรายปี
 7.หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น
             ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.klonghinpoon.go.th/fileupload/2873589545.pdf
 
👉หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประกอบด้วย
         1.บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3.ใบรับรองแพทย์
 4.ค่าธรรมเนียมการสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน             จำนวน  2,500 บาท
 5.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 36 รูป
                 6.หลักฐานการศึกษา (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) /หลักฐานการเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา (ฉบับจริง)  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 7.หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร  ได้แก่  ปีภาษี 2561  ปีภาษี 2562 และปีภาษี 2563 เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2) แยกรายปี
  8.หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น
              ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 
รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.klonghinpoon.go.th/fileupload/3867755616.pdf

   ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่ใช้ในการสมัครรับเลือกตั้ง