องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว : www.klonghinpoon.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

ติดต่อ - สอบถาม
 
 

  ชื่อ + นายชาญ  โต๊ะสิงห์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 084-7161264
  อีเมล์ +  admin@klonghinpoon.go.th
 
  ชื่อ +  นายสายชล  กลัดบุบผา
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-7183817
  อีเมล์ +  admin@klonghinpoon.go.th
 
 
  ชื่อ + นางสิริกัญญา  แสงศรีจันทร์รัตน์
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-9963549
  อีเมล์ +  admin@klonghinpoon.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวขวัญฤทัย เขื่อนจันทึก
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 099-1636409
  อีเมล์ +  admin@klonghinpoon.go.th
 
  ชื่อ + นายประดิษฐ์  ยศศรี
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 081-8643928
  อีเมล์ +  admin@klonghinpoon.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวรสสุคนธ์  แสนพันดร
  ตำแหน่ง +
ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 083-6939099
  อีเมล์ +  admin@klonghinpoon.go.th
  ชื่อ + นายบัญญัติ  หลำเจริญ
  ตำแหน่ง + นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 098-2738835
  อีเมล์ +  admin@klonghinpoon.go.th
  ชื่อ + นางลัดดา  สิมุธิ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 081-7813307
  อีเมล์ +  admin@klonghinpoon.go.th

 

  ชื่อ + นายประดิษฐ์  ยศศรี
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 081-8643928
  อีเมล์ +  admin@klonghinpoon.go.th